Kart en Bowlingcentrum Groningen BV, Kardingerweg 50, 9735 AH Groningen* K.v.K. Groningen 67217060
Telefoon (050) 5474747* IBAN: NL15INGB0007508908

ALGEMENE VOORWAARDEN Kart en Bowlingcentrum Groningen BV

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden terzake deelname

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kart en Bowlingcentrum Groningen BV en een deelnemer of groep van deelnemers aan de kartfaciliteiten aan de Kardingerweg 50 te Groningen, waarop Kart en Bowlingcentrum Groningen BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2 Offertes

De door Kart en Bowlingcentrum Groningen BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Toegang

De indoor- kartbaan van Kart en Bowlingcentrum Groningen BV is toegankelijk voor personen van 14 jaar en ouder en met een minimale lichaamslengte van 1,55 m.

Voor kinderen van 8 tot en met 13 jaar, met een minimale lichaamslengte van 1,25 m is er een speciaal kinderkart-programma beschikbaar. Deelname aan dit programma is uitsluitend mogelijk onder begeleiding van volwassenen.

Artikel 4 Annulering

Annulering van een gesloten overeenkomst is kosteloos, mits de annulering schriftelijk of per telefoon plaatsvindt uiterlijk zeven kalenderdagen vóór de overeengekomen datum van het evenement.
In geval van annulering binnen de hiervoor genoemde termijn van zeven kalenderdagen, doch uiterlijk drie dagen voor de overeengekomen datum van het evenement, is de deelnemer 50% van het overeengekomen bedrag c.q . het gebruikelijke tarief voor deelname aan Kart en Bowlingcentrum Groningen BV verschuldigd. In geval van annulering binnen drie dagen, is de deelnemer het gehele overeengekomen bedrag c.q . het gehele gebruikelijke tarief verschuldigd.

Indien, in geval van een reservering voor meerdere personen, één of meer van het aantal opgegeven personen zonder annulering niet komt opdagen, is de deelnemer het gehele overeengekomen bedrag c.q. het gebruikelijke tarief voor het aantal opgegeven personen aan Kart en Bowlingcentrum Groningen BV verschuldigd. Voor annulering geldt hetzelfde als bepaald in artikel 4.1.

Artikel 5 Beëindiging van de overeenkomst

Kart en Bowlingcentrum Groningen BV is bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan in de volgende gevallen:
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Kart en Bowlingcentrum Groningen BV, omstandigheden ter kennis komen die Kart en Bowlingcentrum Groningen BV goede grond geven te vrezen dat de deelnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
Indien Kart en Bowlingcentrum Groningen BV de deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. Kart en Bowlingcentrum Groningen BV heeft te allen tijde het recht deelnemers, die zich naar haar oordeel gevaar zettend, storend of onsportief gedragen, of deelnemers die kennelijk niet in staat zijn een kart te besturen, de toegang tot de kartbaan en/of het pand te ontzeggen en/of te onthouden, zonder dat de deelnemer recht heeft op teruggave van de door hem of haar betaalde entreegelden.

Artikel 6 Betaling

Betaling dient te geschieden doormiddel van een wettig betaalmiddel aan de receptie van Kart en Bowlingcentrum Groningen BV.

In geval van reservering vooraf heeft Kart en Bowlingcentrum Groningen BV het recht een aanbetaling te verlangen tot 50 % van het overeengekomen bedrag c.q . het gebruikelijke tarief.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 7 Incassokosten

Is de deelnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van deelnemer. In ieder geval is de deelnemer verschuldigd 15 % van het te vorderen bedrag.
Indien Kart en Bowlingcentrum Groningen BV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Alle kosten door Kart en Bowlingcentrum Groningen BV gemaakt ter uitvoering en behoud van haar rechten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de deelnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Kart en Bowlingcentrum Groningen BV voor tekortkomingen, voorvallend binnen de rechtsverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (daaronder begrepen evt. onrechtmatige daad), voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot €11.500,00 per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Kart en Bowlingcentrum Groningen BV of haar leidinggevende ondergeschikten.

Kart en Bowlingcentrum Groningen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien zij onjuist is geïnformeerd omtrent de leeftijd van kinderen onder de 14 jaar.

Kart en Bowlingcentrum Groningen BV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade, welke te wijten is aan eigen schuld van de deelnemer, dan wel schade welke is toegebracht door en/of te wijten is aan een of meerdere andere deelnemers.

De aansprakelijkheid van Kart en Bowlingcentrum Groningen BV voor schade als gevolg van verlies en/of diefstal van zaken van derden, waaronder deelnemers, is uitgesloten.
Voor het bewaren van waardevolle goederen zijn kluisjes beschikbaar, dan wel kunnen in bewaring worden gegeven bij de receptie.

Artikel 9 Slotbepaling

Op elke overeenkomst tussen Kart en Bowlingcentrum Groningen BV en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Eventuele geschillen zullen worden gebracht voor de rechter van de plaats van vestiging van Kart en Bowlingcentrum Groningen BV, met dien verstande dat Kart en Bowlingcentrum Groningen BV gerechtigd is het geschil voor te leggen aan de rechter, die zonder vorenstaand beding bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

Algemene voorwaarden gedeponeerd op 20 maart 1998 bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Groningen onder nummer 9/98.